Category Archives: סיפור תורה

סיפור על ספר תורה הגבאים לא טעו

כתיבת ספר תורה

הגבאים לא טעו –   סיפור על ספר תורה מהודר פסול
בבית הכנסת שלנו ישנם שני ספרי תורה כשרים בלבד. השאר מצפים לישועה ובינתיים מסומנים כספרים פסולים. לשמחתנו, לפני זמן לא ארוך, באחד מימי הקורונה, החליט יהודי נדבן לתרום לבית הכנסת שלנו ספר תורה לעילוי נשמת אביו. הכנסת ספר התורה נערכה בשירה ובמחולות כמנהג ישראל. בשבת בבקר מתקיימים אצלינו שלושה מנינים. במנין הראשון והשלישי קוראים בספר תורה החדש. בשבת פרשת שקלים שהיתה גם שבת ראש חודש נזכרו הגבאים בליל שבת כי שכחו לגלול את הספרים לפני שבת. הרב פסק שאין לגלול בלילה בשביל הבוקר, וכך עשו זאת הגבאים בשבת בבוקר לפני הקריאה. באותה שבת הוצאו כל שלושת הספרים שבשימוש. האחד לקריאת פרשת השבוע, השני לקריאה של ראש חודש והשלישי לפרשת שקלים. את הספר החדש הועידו לקריאת פרשת החודש, וגללו אותו לפרשת פינחס המופיעה בחומש במדבר.
במנין השני, שבו מתפלל הנדבן, עלה לתורה יהודי שרצה לנצל את הסגולה של קריאת פרשת החודש לצורך רפואה, והוא, בעינו החדה, שם לב שבאחת המלים האות ן׳ נראית כמו ך׳. הראו זאת לרב, הרב אמר לקרוא לילד קטן שכבר למד אותיות. כששאלו את הילד איזו אות יש כאן, הוא ענה "כף סופית". הספר נפסל, וכמנהג ישראל הלבישו את ספר התורה במעיל, ואת האבנט חגרו מלמעלה, כאות וסימן שלא יקראו בו בטעות עד שיתוקן.

 

הפסילה של הספר כאבה מאד לנדבן. הוא היה בטוח שספרו כשר ומהודר, והנה פסלו לו אותו. אם היו קוראים בו פרשת שקלים כמה מאות שקלים, אבל אם לעומת זה קיים חשש רציני שהספר פסול, זה כדאי".
הנדבן קיבל המלצה על מכון מהימן,
שילם 700 שקל, ויצא מזועזע. התברר שהספר שלו פסול מעיקרו. מלבד חסרות ויתרות רבות שנמצאו בספר, במקום "והאיש אשר יעשה בזדון", היה כתוב "והיה האיש"…
עתה הבנו איזה חסד גדול עשה עמנו הבורא, שלא המתינו עם הספר עד זמן קריאתה של פרשת פנחס, בעוד כמה חדשים, וכך ניצלנו מכמה וכמה ברכות לבטלה של העולים לתורה, ואיך מגלגלים זכות על ידי זכאי, שיהודי ששילם על העליה של ראש חודש מתוך אמונה שיזכה לישועה, זכה להביא את הספר על תיקונו.

לכן כשאדם הולך לברר כמה עולה לו ספר תורה – חשוב שידע שמחיר הספר אם הוא זול, זה אומר משהו
(יום שני פרשת כי תשא תשפ״א, צהרים, סיפור 3 / סיפור מסי 18240) עלון השגחה פרטית