גם עבדך נזהר בהם

גם עבדך נזהר בהם

נאמר בספר משלי (פרק כח) "אשרי אדם מפחד תמיד", ופירשו חז"ל (ברכות ס.) כי הדברים אמורים כלפי דברי תורה. כלומר (חוץ מפירש"י) שישתדל לשמרם ולעשותם כראוי, יירא מלעבור אף על מצוה קלה, ויהא זהיר בקלה כבחמורה.

וכן נאמר (תהלים יט) "משפטי ה' אמת צדקו יחדיו… גם עבדך נזהר בהם". פחד מסוג זה, שיפחד מלעבור על דברי תורה – טוב הוא, ואשרי הזוכה לו.

פחד יום המיתה

ופחד טוב נוסף, הוא הפחד מיום המיתה, כי על ידי שנותנו אל לבו באמת, יירא מאוד מלחטוא, ואף אם ישיאנו יצרו במשאות שוא ומדוחים להסיתו ולהדיחו לעבור עבירה, בכל זאת קשה מאוד יהיה לו לעבור על רצון ה', ולבסוף אף יפרוש מעשות העבירה.

וכן אמרו חז"ל (אבות ג) "הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה…לאן אתה הולך".

והלשון "הסתכל", פירושו התבוננות יתירה ומעמיקה (ר' "בית יוסף" או"ח סי' רכט בשם הרא"ש).

כי בהתבוננות שטחית לא הרוויח כלום, שהרי כולם יודעים באופן שטחי לאן פניהם מועדות, ובכל זאת לצערנו, רבים באים לידי עבירה (וע' ברכות ה. יח. ברש"י, סוטה כא. שבת קנג. זוה"ק ויחי דר"כ ע"א ושם תרומה דקמ"ט ע"ב ור' בשיחות מוהרא"ש ח"א ע' לויה).

יראת ה' כל הימים

וכן יראה ופחד מה' באופן תדיר, באופן שמקיים בעצמו "שויתי ה' לנגדי תמיד", אשרי הזוכה ליראה זו, "יראת ה' כל היום", בה התהלכו אבותינו הקדושים כל ימי חייהם (ור' בהגהות הגר"א או"ח סי' א). וכן יירא מכל הראוי לירא ממנו על פי תורתנו הקדושה כגון רבו, אביו, אמו וכו'.

לא אירא מרבבות עם

אך יש יראה רעה, והיא יראת הבריות, מה יאמרו ומה יגידו איך יתייחסו וכו' או מה יעשה אדם לי, לגוף או לממון, וכן ממקרים רעים הבאים לעולם, חס ושלום, מי שהתכלית לנגד עיניו, רק יתפלל להנצל מהם ולא ידאג, לא יירא ולא יפחד (וע' "לקוטי עצות" יראה ועבודה אות א).

מי שירא שלא לצורך מביא צרות על עצמו

והירא מעניינים כאלה מביא על עצמו דינים (קטרוגים וגזירות קשות) חס ושלום, כמובא בגמרא (ברכות ס.) מעשה באדם שהלך אחרי רב המנונא, נאנח אותו אדם, אמר לו רב המנונא, וכי יסורים רוצה אתה להביא על עצמך?!, שנאמר "כי פחד פחדתי ויאתַיֵני, ואשר יגורתי יבֹא לי". ע"כ.

הרי שהמפחד ממקרי העולם מביא על עצמו את אותה רעה שפחד ממנה.

לברוח מפחדים ודאגות

לכן יש להסתלק בכל היכולת מפחדים ודאגות של עולם הזה, וזאת על ידי שיסיחם מדעתו בעזרת לימוד התורה (ע' רש"י משלי יב), או שישיח צרתו, פחדו ודאגתו לחברו וישתפו בצערו, שמא ייעץ לו עצה טובה שתפתור בעייתו (ר' יומא עה. ורש"י).

וכן יתפלל להשם יתברך על כך, וכמו שאמרו חז"ל (ברכות סג.) כי יש לו לאדם לשתף שם שמים בצערו, והכוונה היא להתפלל על כך. כמו כן יזמר זמר של שמחה, שגם דבר זה מסלק פחד (ר' "ספר המדות" פחד יא, וראה שם עצות נוספות לכך).

ואשרי המקיים בעצמו (תהלים קיח) "ה' לי – לא אירא מה יעשה לי אדם", שכאשר יודע כי הכל בהשגחה, והשם יתברך שומר את עמו ישראל לעד, אזי לא יירא משום דבר.